Auditing

Certificatie audits

ISO 9001:2015

High Level Structure

Sinds 15 september 2015 is er een nieuwe ISO 9001 norm! Dit betekent dat audits nu uitgevoerd worden conform de ISO 9001:2015 norm.

Voor wie?

De ISO 9001:2015 norm heeft een nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS), die straks in alle nieuwe normen voor managementsystemen wordt opgenomen. De nieuwe HLS vergemakkelijkt in het bijzonder het implementeren van een geïntegreerd managementsysteem. Ook wanneer uw organisatie besluit het managementsysteem uit te breiden, is dit voor u makkelijker te realiseren. Daarnaast biedt de HLS voordelen bij het combineren van audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen, zoals bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001. Behalve de wijziging van de structuur, zijn er ook enkele ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Zo is er meer aandacht voor risico’s en legt de norm meer nadruk op leiderschap en betrokkenheidvan de directie.

Processtappen

Binnen het certificatietraject onderscheiden certificerende isntellingen een aantal processtappen fasen:

Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij een CI, voor de beoordeling van het managementsysteem.  De managementsysteem audits worden uitgevoerd onder toezicht van de RvA (Raad voor Accreditatie).

Contract: Als de aanpak u bevalt en u de offerte van de CI wilt accepteren, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.

Nulmeting : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een nulmeting laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem reeds voldoet aan de eisen van de nieuwe ISO 9001 norm. Na afloop krijgt u een duidelijke terugkoppeling van eventuele knelpunten, zodat u inzage heeft in de terreinen waar nog aan gewerkt moet worden. Natuurlijk kan de auditor tijdens de ISO 9001 nulmeting uw vragen omtrent de normwijzigingen beantwoorden, zodat eventuele onzekerheden worden weggenomen. Al met al het perfecte instrument om goed voorbereid de audits tegemoet te treden!

Initieel Bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, is er een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start onder andere met een beoordeling van uw (digitale) documenten op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.

Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal de auditor zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.

Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.

Hercertificatie : Ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum van het certificaat plant de CI met u een hercertificatie audit in om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.

Interne audit

De ISO 9001 norm eist dat getoetst wordt of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk werkt en doeltreffend en effectief is geïmplementeerd. Idee is dat door middel van de interne audit ISO 9001 organisaties in staat worden gesteld zich continu te verbeteren.

Door regelmatig processen op toegevoegde waarde én risico’s te beoordelen kunnen knel- en verbeterpunten worden gesignaleerd. Een interne audit geeft belangrijke informatie over de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem en toetst in hoeverre deze aan de ISO 9001 norm voldoet. Met behulp van de interne audit kan verder worden gekeken dan alleen naar het voldoen aan de norm. De interne audit is naast de verplichting vanuit de ISO 9001 norm tevens een instrument dat voordeel voor de organisatie kan opleveren.

Met de interne audit wordt getoetst of uw kwaliteitsmanagementsysteem goed is ingevoerd en voldoet aan de ISO 9001 norm, wetgeving, klanteisen en/of eisen van uw organisatie. De bevindingen en afwijkingen worden vastgelegd in een auditrapportage. VQSC kan u ook ondersteunen bij de invulling van verbetermaatregelen.

De ISO 9001 norm meldt het volgende over de interne audit

De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om informatie te verkrijgen of het kwaliteitsmanagementsysteem:

  • voldoet aan de eigen eisen van de organisatie voor het kwaliteitsmanagementsysteem
  • voldoet aan de eisen van de internationale norm ISO 9001
  • doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden

De organisatie moet:

  • (een) auditprogramma(‘s) plannen, vaststellen, implementeren en onderhouden, met inbegrip van de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportage, waarbij rekening moet worden gehouden met het belang van de betrokken processen, met veranderingen die van invloed zijn op de organisatie, en met de resultaten van voorgaande audits
  • De auditcriteria voor en de reikwijdte van elke audit definiëren
  • Auditoren selecteren en audits uitvoeren zodanig dat de objectiviteit en onpartijdigheid van het auditproces worden bewerkstelligd;
  • Bewerkstelligen dat de resultaten van de audits worden gerapporteerd aan het relevante management
  • Zonder onnodig uitstel passende correcties en corrigerende maatregelen doorvoeren
  • Gedocumenteerde informatie bijhouden als bewijs van de implementatie van het auditprogramma en de auditresultaten

Heeft u interesse in een oriënterend gesprek en/of wilt u een offerte voor één van deze diensten, neem vrijblijvend contact met me op.

Follow by Email
LinkedIn
Share